You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

GIT’s World Jewelry Design Awards 2023

หัวข้อการประกวดในปีนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบเครื่องประดับภายใต้หัวข้อ “Glitter & Gold – The Brilliant way of Gold Shine” เครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีทองอร่ามกับประกายระยิบระยับของ อัญมณีหลากชนิดที่ผสมผสานเข้ากันจนเป็นงานสร้างสรรค์ที่ลงตัว เป็นโจทย์หลักในการออกแบบผลงาน

The theme this year is “Glitter & Gold - The Brilliant way of Gold Shine” inspired by the glittering gold and the sparkle of various kinds of gemstone, perfectly blended to create a glamorous jewelry collection.

ตารางกิจกรรม

Activity Schedule

เปิดรับสมัคร

ภายใต้ธีม “Glitter & Gold – The Brilliant way of Gold Shine” เครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของธรรมชาติ

Open for Submission

The theme this year is “Glitter & Gold – The Brilliant way of Gold Shine” a jewelry collection that presents the beauty of organic materials from the nature.

งานแถลงข่าว

โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ ๑๗

Press Conference

GIT’s World Jewelry Design Awards 2023

การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

GIT’s World Jewelry Design Awards 2023 > Online Meeting via Zoom and www.gitwjda.com website

Final Round Selections

GIT’s World Jewelry Design Awards 2023 > Online Meeting via Zoom and www.gitwjda.com website

เข้าสู่กระบวนการผลิตจริง

ผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการ จำนวน ๔ ชิ้นงาน เข้าสู่กระบวนการผลิตจริง

Production process

Production process of 4 Finalists design for the Final-Round Selections

GIT Popular Design ๒๐๒๓

แสดงผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกแบบวาด จำนวน ๓๐ ผลงาน ลงเว็บไซต์ ให้ผู้สนใจร่วมโหวตแบบวาดที่ชื่นชอบ ชิงรางวัล GIT Popular Design ๒๐๒๒ โดยปิดการลงคะแนนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

GIT Popular Design 2022

Showcase 30 designs with the highest score via website for the public to vote their favorite design. The design with the highest vote will win GIT Popular Design 2022. Vote closes on 31st July 2023

การตัดสินการประกวดออกแบบเครื่องประดับรอบชิงชนะเลิศ

จากผลงานเครื่องประดับจริง นำเสนอโดยผู้เข้าประกวดที่ได้รับคัดเลือก และ การประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องประดับ และผู้ชนะ GIT Popular Design ๒๐๒๓ พร้อมนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกแบบวาด ๓๐ ราย

Final-Round Selections

GIT’s World Jewelry Design Awards 2023 The 4 Finalists present their finished jewelry piece to the judges. Winner Announcement and Awarding Ceremony with an exhibition to showcase GIT’s World Jewelry Design Awards 2023 submissions.