You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

วิธีการสมัครและหลักเกณฑ์

 1. วิธีการสมัคร
  ผู้เข้าสมัครสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้สองรูปแบบได้แก่
  • 1. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์
   • ● เข้าเว็บไซต์ www.gitwjda.com/application กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดรูปผลงานการออกแบบให้ครบถ้วน
   • ● ภาพผลงานจะต้องมีความละเอียด (Resolution) อย่างน้อย 300 DPI *ห้ามใส่ ชื่อ-นามสกุล และประวัติของผู้เข้าประกวดลงบนภาพผลงาน
   • ● เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กด ‘ส่งใบสมัคร’
   • ● ผู้เข้าสมัครจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครหากสมัครเสร็จสมบูรณ์
   • *หากไม่ได้รับอีเมลยืนยัน กรุณาสมัครอีกครั้ง หรือแจ้งแอดมินผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค www.facebook.com/gitwjda
  • 2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แบบ EMS หรือส่งด้วยตนเอง
   • ● ดาวน์โหลดและปริ้นท์ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.gitwjda.com/application (กดไปที่ปุ่มสีแดงด้านซ้ายมือ) โดยสามารถปริ้นท์เป็น ขาว-ดำ หรือ สี
   • ● กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนโดยเขียนด้วยตัวบรรจง
   • ● จัดส่งใบสมัครพร้อมผลงานมาทางไปรษณีย์ หรือมาส่งด้วยตนเองที่สถาบัน รายละเอียดที่อยู่ตามด้านล่าง
   • ● คุณฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข (ฝ่ายฝึกอบรม) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 140 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (โดยระบุหน้ากล่อง/ซองว่า ส่งประกวด)
   • *กรณีส่งผลงานมาทางไปรษณีย์หรือมาส่งด้วยตนเอง ผลงานจะต้องส่งมาถึงที่สถาบันภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น.
 2. หลักเกณฑ์ในการส่งผลงาน
  • ● ออกแบบผลงานแบบวาดที่ตรงกับหัวข้อ จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓ ชิ้นใน ๑ ชุดหรือคอลเลคชัน โดยต้องมีสร้อยคอ ร่วมกับเครื่องประดับชนิดอื่นๆ เช่น ต่างหู แหวน กำไล เป็นต้น ตัวอย่างเช่น สร้อยคอ ต่างหู กำไล เท่ากับ 1 คอลเลคชัน หรือ สร้อยคอ แหวน เข็มกลัด เท่ากับ 1 คอลเลคชัน *การส่งใบสมัคร 1 ครั้ง สามารถส่งได้เพียง 1 คอลเลคชัน โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้สูงสุด 3 ครั้ง หรือ 3 คอลเลคชัน ตลอดระยะเวลาเปิดรับสมัคร
  • ● ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดมาในรูปแบบรายบุคคล หรือแบบทีม (1 ทีม ไม่เกิน 3 รายชื่อ) โดยสามารถเลือกส่งผลงานได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
   สามารถทำได้: ผู้เข้าประกวด A ส่งผลงานในรูปแบบทีมได้ทั้งหมด 3 ผลงาน
   ไม่สามารถทำได้: ผู้เข้าประกวด A ส่งผลงานในรูปแบบทีมมา 1 ผลงาน และแบบรายบุคคล 2 ผลงาน
  • ● ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบที่เป็นภาพวาดสีสวยงาม โดยไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ หรือ ภาพที่เขียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ● ผู้เข้าประกวดสามารถใช้อัญมณีชนิดและสีใดก็ได้ และสามารถนำวัสดุใหม่ๆ อาทิเช่น ไม้ พลาสติก เรซิ่น เทคนิคการเย็บปักถักร้อย หรือนวัตถกรรมใดๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในผลงานซึ่งต้องสามารถผลิตได้จริงและสามารถจำหน่ายได้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
  • ● ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมา ไม่เคยผลิตไว้จำหน่าย และ ต้อง ไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดใดๆ มาก่อน
  • ● ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หากมีการนำภาพหรือสัญลักษณ์อื่นใดมาเป็นองค์ประกอบในการจัดทำ ผลงานต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หากปรากฏในภายหลังว่าสถาบันถูกร้องเรียน ฟ้องร้องเป็นคดี และ/หรือมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ สถาบันจะไม่รับผิด ชอบใดๆ ทั้งสิ้น เจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวให้สถาบันแต่เพียงผู้เดียว และต้องรับชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือสถาบันเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ● ผู้เข้าประกวด สามารถยื่นข้อโต้แย้งหรืออุทธรณ์ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลรอบคัดเลือกแบบวาดบนเว็บไซต์ของสถาบัน เป็นลายลักษณ์อักษณ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้ยื่นอุทธรณ์ หากไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด โดย ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆได้

How to submit your design and Submission Requirements

 1. How to submit your design
  There are 2 ways to submit your design, details as follow:
  • 1. Online Submission
   • ● Visit our website www.gitwjda.com/application , insert all mandatory information and upload your design image
   • ● All images submitted must be at least 300 DPI resolution *
   • ● Click “Send Submission” after all information and images is being inserted
   • ● Applicants will receive a confirmation email from GITWJDA regarding their application
   • in the case that the applicant did not receive an confirmation email, the applicant must re-submit their application or contact our staff for help via our facebook fan page at www.facebook.com/gitwjda
  • 2. Self-submission or by Postal Service
   • ● Download and print the submission form via www.gitwjda.com/application www.gitwjda.com/application (red button on the left-hand side) printable in black & white or color
   • ● Applicants can submit their design as an individual or as a team (maximum 3 person per team), applicant can only choose either to submit as an individual or as a team For example:
    Allowed: Applicant A submit 3 jewelry collection as a team
    Not Allowed: Applicant A submit 1 jewelry collection as a team and 2 jewelry collection as an individual
   • ● Attached the submission form with your design images
   • ● Submit your design in person or send your design via postal service to the institute, details below:
    Mrs. Thitintharee Leelawatanasuk (Training Center) The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) 140 ITF-Tower Building, 3rd Floor Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand (Please write “For Jewelry Design Contest” in front of the package)
   • *Please ensure that your package is packed properly and must arrive at the institute within 27 May 2022
 2. Submission Requirements
  • ● The submitted design must be related to the theme and must contain a minimum of 3 design pieces in one collection; there must be one necklace design and can be featured with any other types of jewelry such as rings, bracelets, earrings, etc. *Please submit one collection per one submission, applicants can submit up to 3 collection
  • ● Applicants can submit their design as an individual or as a team
  • ● Applicants has the freedom to use any types of technique, materials or computer program to design their jewelry piece
  • ● There is no limitation to the technique or material used in designing the jewelry piece
  • ● Every design submitted must be an original piece, the design must not be commercially produced and have not been awarded in any competition. Plagiarism content and design will not be accepted nor reviewed by the judges.
  • ● In the case that the design has any images, symbols, logos or any sort of labels, it must be a valid copyright (with the reference to the Copyright Act of Thailand). In the case that the institute receives complaints, sue and/or receive any damages from third parties due to a breach of copyright, the institute will not be responsible for any damage. The applicant will be the sole responsible person including but not limited to all monetary expenses to both the institute and the third party involved.
  • ● In the case that the applicant finds a design that is plagiarize, the applicant is able to send in arguments or appeals in written format (e-mail applicable) with evidence attached, to the institute within 7 days after the finalist design is published via the website or facebook fan page. If the institute do not receive any appeals within the period stated, all final decisions will be made by the judge, no arguments and appeals will be allowed.