You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

About Us

ข้อมูลความเป็นมาโครงการ

หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และมีการฝึกอบรมทางด้านการออกแบบที่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการออกแบบเครื่องประดับ รวมทั้งสร้างความตื่นตัวและแสดงศักยภาพอย่างกว้างขวางในสาธารณชน และอาจนำไปสู่การจ้างงานจริงในอุตสาหกรรมต่อไป

สถาบันได้จัดทำโครงการประกวดการออกแบบเครื่องประดับขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเปิดกว้างให้ นักสร้างสรรค์ และนักออกแบบ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสปลดปล่อยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการผลักดันให้กับวงการอัญมณีและเครื่องประดับตื่นตัวอยู่เสมอ ดังนั้น ในปี ๒๕๖๕ นี้ สถาบันจึงได้จัดโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับระดับโลก ปีที่ ๑๖ ซึ่งจะจัดให้มีการประกวดในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักออกแบบไทย รวมถึงมีการเพิ่มทัศนวิสัยและเกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิด รวมถึงมุมมองระหว่างนักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติ

หัวข้อการประกวดในปีนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบเครื่องประดับภายใต้ธีม “True Nature – Reveal the Secret of Nature” ธรรมชาติที่ไม่ซ่อนเร้น ธรรมชาติที่แท้จริง ปราศจากการรังสรรค์และปรุงแต่ง ซึ่งแนวคิดนี้ถือได้ว่าเป็นเทรนด์ที่มาแรงในปัจจุบัน ที่โลกหันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับก็มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโจทย์ของเรา คือ การใช้ความ Real จากธรรมชาติ ความสวยงามของธรรมาชาติมารังสรรค์เป็นเครื่องประดับที่แท้จริง อาทิเช่น การนำวัสดุเหลือใช้จากการทำพลอย หรือพลอยที่มีคุณภาพไม่ดีนัก ยังไม่ได้เจียระไนมาออกแบบ หรือจะนำพลอยเก่า หรือพลอยที่เหลือจากใช้เป็นของ Redesign หรือนำมา Upcycle โดยอาจจะนำมาจัดวางไล่เฉดสีให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ หรือการนำพลอย Agate ที่มีความธรรมชาติในตัวเอง หรือพลอยบางชนิดที่มีเอกลักษณ์ในตัวมาใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบมืออาชีพ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบเครื่องประดับสู่สายตาสาธารณชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ
  2. เพื่อสนับสนุนให้มีการนำผลงานออกแบบไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงและจำหน่ายได้จริงในอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ
  3. เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องการออกแบบเครื่องประดับให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย
  4. เพื่อแสดงศักยภาพและขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ
  5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง

Rationale

he Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) has an objective to support, develop and provide guidance for personnel entering the gem and jewelry market, as well as preparing qualified design training courses. The competition aims to support jewelry design, create awareness amongst the public and provide a stage for new designers to showcase their products to business buyers. Professional designers, entrepreneurs and passionate public from around the world are invited to participate in the competition, where they can unleash their creativity through jewelry design and also encourage knowledge exchange between international designers.

This concept can be considered as an upcoming trend today, that the world has turned to pay more attention to the environment. The gem and jewelry industry also has an impact towards the environment, therefore, the theme and the challenge of this year is to use 'real' nature and the beauty of nature to create a jewelry collection. For example, the use of waste materials from gemstone making or under qualified raw and uncut gems to design, participants may also reuse antique and/or leftover gemstones in the jewelry collection. Color gradation may be used as inspiration, as well as Agate and/or other gemstones that has its unique and natural beauty

Objectives

  1. To support new designers, students, professional designers, professional designers and passionate public by providing an opportunity to present their designs amongst local and international audience.
  2. To support designs that can be produce and trade in the gem and jewelry industry.
  3. To gain awareness for jewelry design amongst new Thai designers.
  4. To show Thai designer’s potential in jewelry design amongst an international stage.
  5. To build a positive image for the institute and to emphasize Thailand’s image to be the center of gem and jewelry industry.