You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

About Us

ข้อมูลความเป็นมาโครงการ

หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการ พัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และมีการฝึกอบรมทางด้าน การออกแบบที่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการออกแบบเครื่องประดับ รวมทั้งสร้างความตื่นตัวอย่างกว้างขวางในสาธารณชน และเปิดเวทีให้กับนักออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่น ใหม่ได้แสดงออก และอาจนำไปสู่การจ้างงานจริงในอุตสาหกรรมต่อไป สถาบัน ได้จัดทำโครงการ ประกวดการออกแบบเครื่องประดับขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเปิดกว้างให้สำหรับนิสิต นักศึกษาผู้มีใจ รักในการออกแบบ และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสปลดปล่อยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการผลักดันให้กับวงการอัญมณีและเครื่องประดับตื่นตัวอยู่เสมอ ดังนั้น ในปี 2562 นี้ สถาบันจึงได้จัดโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับระดับโลก ปีที่ 13 ซึ่งจะจัดให้มีการประกวด ในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชนและนักออกแบบไทย รวมถึงมีการเพิ่มทัศนวิสัย และแลกเปลี่ยนแนวความคิด รวมถึงมุมมองระหว่างนักออกแบบหน้าใหม่ชาวไทยและต่างชาติ อีกทั้ง งานประกวดออกแบบเครื่องประดับระดับสากลในประเทศไทย มีเพียงสถาบันที่ได้รับความน่าเชื่อถือ จากนักออกแบบต่างชาติ

หัวข้อการประกวดในปีนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบเครื่องประดับภายใต้ธีม "Blue by Day, Green By Evening, Red by Night” เครื่องประดับที่มีอัญมณีน้ำเงิน หรืออัญมณีสีแดง หรืออัญมณีสีเขียว เป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบชิ้นงาน นอกจากนี้สถาบันจะจัดการประกวดพลอยเจียระไน สำหรับช่างเจียระไนพลอยในจังหวัด จันทบุรี และช่างเจียระไนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนด้านการเจียระไน รวม ถึงช่างเจียระไนมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือให้เข้าสู่มาตรฐานระดับโลก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนและเปิดเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบมืออาชีพ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่มีใจรักในการออกแบบ ให้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน ปรากฏสู่สายตาสาธารณชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงเกิดกำลังใจในการสร้างสรรค์งาน ออกแบบเครื่องประดับต่อไป
 2. เพื่อสนับสนุนให้มีการนำผลงานออกแบบไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงและจำหน่ายได้จริงใน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หรือสามารถออกแบบต่อยอดจากผลงานเครื่องประดับเดิม ซึ่ง สามารถเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต
 3. เพื่อสร้างความตื่นตัวในเรื่องการออกแบบพร้อมแสดงศักยภาพและขีดความสามารถของ นักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในหมู่นักออกแบบชาวต่างชาติ
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด และมุมมองที่หลากหลายระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ
 5. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีอิสระทางแนว ความคิด มีมุมมองที่ไร้กรอบ แต่ไม่ไร้กฏเกณฑ์
 6. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อีกทั้งเป้นเวทีระดับชาติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ ระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

Rationale

The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) has an objective to support, develop and provide guidance to personnel to enter the gem and jewelry market as well as preparing qualified design training courses. Therefore, to support the jewelry design, to create awareness amongst the public and to a stage where new generations designers to be able to showcase their products to business buyers, the institute has hosted an annual jewelry design awards inviting students, passionate designers and public to have an opportunity to express their creativity and to push energy and enthusiasm towards the gem and jewelry industry.

For the 13thtime this year, the institute is hosting GIT’s World Jewelry Design Awards 2019 inviting participants from all over the world, the main objective of this project is to further encourage young generations and designers to exchange their knowledge, perspective and creativity. Moreover, GIT’s World Jewelry Design Awards is the only one jewelry design award that is widely accepted amongst international designers.

This year, the theme will be “Blue by Day, Green by Evening, Red by Night” starring blue jewel (focusing on sapphire), red jewel (focusing on ruby) and green jewel (focusing on peridot)to be the main component of the design. Also, the institute is hosting a Challenge Gems Faceting Master for Chantaburi Lapidary and for International Lapidary, it opens an opportunity for students to study gems faceting and for new and professional lapidaries to further strengthen their skills to an international standard.

Objectives

 1. To support and to be a stage for new generation designers such as students, designers and passionate public, where they are able to present their designs to both
 2. To support designs that can be produced and trade in the gem and jewelry industry, or to be able to develop an existing design piece that can be a career opportunity.
 3. To gain awareness in design and to show new generation designer’s potential to both local and international audiences.
 4. To support Thai and International designers in knowledge and perspectives exchange.
 5. To enhance youths and passionate designers, both Thai and International, to have an out of the box yet sensible creative ideas.
 6. To support new generation researchers into the gem and jewelry industry as well as being a national stage for knowledge exchange and broadcast high quality researches between researchers, entrepreneurs or any individuals who can benefit from the research.