You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Terms and Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • ผู้เข้าประกวดยืนยันว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานการออกแบบที่ออกแบบเองและไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือนำผลงานหรือองค์ประกอบของผู้อื่นมาใช้
 • ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หากมีการนำภาพหรือสัญลักษณ์อื่นใด มาเป็นองค์ประกอบในการจัดทำผลงานต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หากประกฏในภายหลังว่าสถาบันถูกร้องเรียน ฟ้องร้องเป็นคดี และ/หรือมีความเสียหาย ใดๆ เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ สถาบันจะไม่รับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น เจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวให้ สถาบันแต่เพียงผู้เดียว และต้องรับชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือสถาบันเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผลงานทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ยกเว้น ผู้สร้างสรรค์ที่อยู่ภายใต้สังกัด หน่วยงานหรือบริษัท ความเป็นเจ้าของสิทธิ์ขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น
 • ผู้ชนะการประกวดยินยอมให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นงานตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมหรืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นกรณีไป
 • เจ้าของผลงานตกลงให้สถาบันนำแบบวาดที่เข้ารอบมาผลิตเป็นเครื่องประดับจริง โดยชิ้นงานเครื่องประดับดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ แบบวาดยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงานหากผู้สมัครมีความประสงค์ ที่จะนำไปผลิตเพิ่มหรือต่อยอดผลงาน จะขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น
 • หากผลงานแบบวาดที่เข้ารอบตัดสินรอบชิงชนะเลิศ เป็นของนักออกแบบที่สังกัด หน่วยงานหรือบริษัท และได้รับการคัดเลือกเพื่อผลิตเป็นเครื่องประดับจริง ทางสถาบันให้สิทธิการผลิตเครื่องประดับกับต้นสังกัดก่อน
 • เครื่องประดับใดๆ ที่ได้รับการสนับสนุนการผลิตโดยสถาบัน ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งสถาบันจะจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แบบหมุนเวียนและงานนิทรรศการอื่นๆ ที่สถาบันเข้าร่วม
 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ผลิตเป็นเครื่องประดับจริง นักออกแบบที่เป็นเจ้าของผลงานหรือผู้แทนจะต้องเข้าร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ สถานที่ ศูนย์การค้าพารากอน จังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

  หมายเหตุ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้ว่าไทยจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการเปลี่ยนแปลง วันที่และสถานที่ หรือรูปแบบการจัดงาน คณะผู้จัดงานจะแจ้งอีกครั้ง)
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด สถาบันมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อสารสนเทศทุกชนิด
 • สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา หรือ สถานที่ ในการจัดกิจกกรมต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกติกา เงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมประกวดไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆได้
 • The contestant confirms that the submitted work is a design work of their own design and does not imitate or use the work or composition of others.
 • All designs submitted has to be an original piece, in case that there are any images, symbols, logos or any sort of labels that is included in the design’s piece, must be a valid copyright (with the reference to Copyright Act in Thailand). In the case that the institute receives a complaint, sue and/or receive any damages from third parties due to a breach of copyright, the institute will not be responsible for any damage. It will be solely responsible by the participant; the participant will be responsible for all damages including but not limited to all monetary expenses to both the institute and the third parties involved with no dispute.
 • The participant reserves all the right towards their design, except for the participants who are with an institution or a company, the right for the designs will be upon agreement by both parties.
 • The winners of the jewelry design award or those who receives a prize accepts that The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) has the right towards the legal copyright under the Copyright Act, any exceptions shall be approved by the Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) in writing.
 • The participant accepts that the institute has the right to produce a jewelry piece based in the participant’s design submission, where the ownership of the jewelry piece belongs to the jewelry producer only. However, the participant still has the right to the design submission, if the participant wishes to produce a jewelry piece based on the design submission, it shall be agreed upon both parties.
 • In the case that the final round participant is under an institute or company, the institute provides the right to that certain institute or company to produce the jewelry pieces if the institute or company wishes to.
 • The institute has the full ownership to any jewelry pieces that are produced and sponsored by the institute, the institute will be exhibiting the design piece in the institute’s museum or any exhibition that the institute joins.
 • The participants (or a representative) whose design is selected to produce into an actual jewelry piece is required to attend the Winner's Announcement andd Awarding Ceremony on 2nd September 2021 at Siam Paragon, Bangkok, Thailand. Participants who could not attend or failed to nominate a representative will be withdrawn from the competition.

  Remarks Due to the COVID-19 situation, the date an time may change depending on the situation. Any changes made will be announced.
 • The institute has the right to all design submissions to advertise in all types of media including but not limited to print media and social media.
 • The institute reserves the right to change the date, time or location of the activity schedule, where the institute will notify via the institute’s communication channel in advance.
 • The institute reserves the right to adjust any rules, terms and conditions or prizes without any advance notice.
 • The judges reserve the right to the final decision and cannot be appeal or debate by the participant.